Prodej nemovitosti krok za krokem:

 1. Zaslání písemného požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře

 2. Úvodní schůzka

  Úvodní schůzka slouží především k seznámení se stavem nemovitosti, jejími klady i nedostatky a představami prodávajícího o ceně. Na základě těchto informací stanovíme reálnou prodejní cenu a určíme časový harmonogram prodeje. Během této schůzky zpravidla pořizujeme fotodokumentaci a stanovujeme požadovaný rozsah služeb. Seznamujeme se se stavební dokumentací, případně s dalšími doklady k nemovitosti, tak aby kupující dostal kompletní a pravdivé informace. V případě potřeby zajišťujeme vyjádření správců sítí a telekomunikací.

 3. Příprava podkladů

  Po kompletaci podkladů nemovitosti vyhotovujeme tzv. passport nemovitosti, obsahující kompletní údaje o nemovitosti, o přípojkách inženýrských sítí, o použitých konstručních a stavebních prvcích, o použitých materiálech, dále obsahuje informace o ZP a UP, o velikosti a typu parcely; pokud je potřebné, přikládáme územní plán nebo předpokládané záměry obce či města v blízkosti nemovitosti. Součásti passportu může být i aktuální list vlastnictví s vyznačením případných omezení, či věcných břemen nebo jiných závazků.

 4. Předprodejní servis

  V rámci našeho portfolia služeb dále zajišťujeme předprodejní servis jako např. stěhování, stavební úpravy, modernizaci nemovitosti, malování apod. Nabízíme též home staging, jako nedílnou součást předprodejního servisu, protože právě příjemný vzhled a první dojem má nezanedbatelný vliv na prodejnost nemovitosti.

 5. Příprava k prodeji

  Základními dokumenty pro prodej je passport nemovitosti, stavební plány (pokud existují) a fotodokumentace. Dále je zpracována inzertní verze nabídky, která je prezentována na nejnavštěvovanějších realitních serverech, v tisku a prostřednictvím vývěsek na frekventovaných místech. Dále využíváme interní databáze poptávek našich i spolupracujících kanceláří. Samozřejmostí je využívání médií jako Facebook a Twitter.

 6. Prohlídky nemovitosti

  Prohlídku nemovitosti absolvujeme s majitelem nemovitosti nebo dle dohody. Potenciálním klientům je při prohlídce k dispozici passport nemovitosti s potřebnými údaji, list vlastnictví, fotodokumentace a stavební plány (pokud existují). Během každé prohlídky se o jejím průběhu vyplní záznam s připomínkami zájemce a jeho kontaktními údaji.

 7. Příprava smluv, finance

  Všechny potřebné smlouvy (rezervační smlouva, smlouva o sml. budoucí, kupní smlouva apod.) vyhotovují výhradně právníci. Před jejich podpisem mají obě smluvní strany možnost tyto smlouvy připomínkovat nebo doplnit. K úschově peněz doporučujeme vždy nejbezpečnější a nejvhodnější řešení. Vybraná varianta bývá zpravidla (mimo bankovní úschovu) bezplatná.

 8. Předání nemovitosti

  Po zapsání nového vlastníka nemovitosti do KN, spolu předáme nemovitost novému vlastníkovi na základě podpisu předávacího protokolu. Současně provedeme odečty energií a zajistíme jejich přepis u správců sítí. Dále vypracujeme a podáme na FÚ daňové přiznání, včetně úhrady daně z převodu nemovitostí (pokud je tak dohodnuto) a zajistíme plnění dalších závazků vyplývajících z kupní smlouvy včetně dalších úkonů spojených s převodem vlastnických práv.

Realitní poradce – vždy něco navíc.